x[Ks8^ǿrJlwc$=DB&H'οnbw9 *RFIj*,q>G'9WlBϟzv߳/Yai"ݾxQgeƏ7o޴[*Yooq.v4$LNkaXȣiM><_LCqv4JSf3YHΚBFV{.3)' ǯ~!̕;~63DYWSU(=~S}#Bq`ev͢TtJfgLDZ&++} oY?i):zp+DˤOˉ,Hx )PP8dblic/debug'); $var_mode_affiche = _request('var_mode_affiche'); $var_mode_objet = _request('var_mode_objet'); debug_dumpfile($var_mode_affiche== 'validation' ? $page['texte'] :"", $var_mode_objet,$var_mode_affiche); } if (count($tableau_des_erreurs) AND $affiche_boutons_admin) $page['texte'] = affiche_erreurs_page($tableau_des_erreurs) . $page['texte']; // // Post-traitements et affichage final // page_base_href($page['texte']); // (c'est ici qu'on fait var_recherche, tidy, boutons d'admin, // cf. public/assembler.php) echo pipeline('affichage_final', $page['texte']); if (count($tableau_des_temps) AND $affiche_boutons_admin) { include_spip('public/debug'); echo chrono_requete($tableau_des_temps); } // Gestion des statistiques du site public if (($GLOBALS['meta']["activer_statistiques"] != "non") AND $spip_compter_visites!='non') { $stats = charger_fonction('stats', 'public'); $stats(); } if (isset($GLOBALS['meta']['date_prochain_postdate']) AND $GLOBALS['meta']['date_prochain_postdate'] <= time()) { include_spip('inc/rubriques'); calculer_prochain_postdate(true); } // Effectuer une tache de fond ? // si #SPIP_CRON est present, on ne le tente que pour les navigateurs // en mode texte (par exemple), et seulement sur les pages web if ($html AND !strstr($page['texte'], '') AND !preg_match(',msie|mozilla|opera|konqueror,i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) cron(); } ?>EHHXd  VX"<AA[І"ͺjqwA<](B&[]P(PB.